(χωρίς τίτλο)

Παλαιά Βουλή 1915

Ποίησις διά τήν θλιβερήν πολιτικήν, οικονομικήν καί κοινωνικήν συγκυρίαν τῆς χώρας, είς τήν ὁποία ἄνευ προηγουμένου δυστυχῶς εἰσέλθῃ . 
Τό χρέος, δημόσιον καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἠθικόν, δυσβάστακτον πρός τούς πολίτας καί τάς τῶν οἰκογενείας καθίστατο, οὐκ ἔσται τέλος τῶν παθημάτων.
Στρατηγοί, βουλευταί, δικασταί, πρέσβεις, ἅγιοι ἀρχιεπίσκοποι καί ἀνώτατοι ἄρχοντες ὑπό τῶν παραπετασμάτων εἴτε σιγῶσι εἴτε λαλοῦσι, τε ἐκ δεξιῶν καί ἐξ ἀριστερῶν.
Διαφορά οὐδέ μία παρετηρήθη κατά τό Σύνταγμα.
Ἀναμένομεν ἐν ἀγωνίᾳ τήν συνέχειαν τῶν ἐξελίξεων.
Προσδοκοῦμεν ἄμεσον ἐπίλυσιν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος.
Πιστεύομεν…

Φτώχεψες

Α.Δ.

Advertisements

About Apolytos Diallaktikos

Logical stories of everyday madness
This entry was posted in Collection, Ελληνικά, Original, Poetry. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s